Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypu instalacji filtrowentylacyjnej z bezpośrednim odzyskiem ciepła przy wkładach filtracyjnych

 

 ue projekty

Beneficjent: Firma Handlowo Usługowa GEO-EKO Bil Tomasz

 

Tytuł projektu: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypu instalacji filtrowentylacyjnej z bezpośrednim odzyskiem ciepła przy wkładach filtracyjnych”.

Głównym celem projektu jest stworzenie rozwiązania, które umożliwi uzyskanie jak najefektywniejszego odzysku ciepła poprzez zastosowanie urządzeń pozwalających na przekazanie energii cieplnej ze strumienia wywiewanego do strumienia powietrza zewnętrznego przed procesem obróbki w urządzeniu wentylacyjnym, co znacznie zmniejszy koszty eksploatacyjne systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Efektem przeprowadzonych prac będzie komercjalizacja wyników prac badawczo – rozwojowych. Dzięki opracowanej i przetestowanej technologii powstanie innowacja produktowa w postaci nowego produktu – instalacji filtrowentylacyjnej z bezpośrednim odzyskiem ciepła przy wkładach filtracyjnych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Całkowita wartość projektu: 4 776 529,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich 3 045 293,56 PLN