Zapytanie ofertowe dotyczny projektu B+R

 ue projekty

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

  1. ZAMAWIAJACY

Tomasz Bil

Firma Handlowo-Usługowa „GEO-EKO”

Ul. Okulickiego 55

38-500 Sanok

Tel. 13 46 49 291

Fax 13 46 49 292

www.wentylacja.info

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON 370297341

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa materiałów na potrzeby wykonania prototypu instalacji filtrowentylacyjnej z bezpośrednim odzyskiem ciepła przy wkładach filtracyjnych dla Firmy Handlowo-Usługowej „GEO-EKO” Tomasz Bil, w ilościach i asortymencie wskazanych w załączniku – specyfikacji asortymentowej, w ramach projektu pn. „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypu instalacji filtrowentylacyjnej z bezpośrednim odzyskiem ciepła przy wkładach filtracyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Szacunkowe ilości materiałów i asortymentów podane w specyfikacji asortymentowej – nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawa dla Wykonawców do sporządzenia oferty. Zamawiający może dokonywać zamówienia na dodatkowe materiały, pozaumowne.

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzujących je , poprzez wskazanie np. na konkretny wyrób: nazwy, określenie marki, znaku towarowego oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech, jeśli nie zostały one nazwane przez Zamawiającego.

Zaoferowane materiały winny posiadać odpowiednie normy, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, jeśli wymagają tego określone przepisy prawa.

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do zaoferowanych materiałów ww. dokumenty wystawione przez producentów przy zakupie towaru.

Wszystkie artykuły będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe.

Dostawy będą następować transportem Wykonawcy

Rzeczywiste ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Podane ceny jednostkowe, ofertowe nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w załączniku.

Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres 15 miesięcy od dnia 01 październik 2018r. do 31 grudzień 2019r.

Termin poszczególnych dostaw ustala się na okres maksymalnie 3 dni od daty telefonicznego, e-mailowego, faksowego lub osobistego zgłoszenia zapotrzebowania na materiały.

Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą w terminie do dnia 21 września 2018r. go godz.12.00 na adres:

Firma Handlowo-Usługowa „GEO-EKO” Tomasz Bil

Ul. Okulickiego 55, 38-500 Sanok

 

 

 

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „ Oferta na dostawę

materiałów na potrzeby wykonania prototypu instalacji filtrowentylacyjnej z bezpośrednim odzyskiem ciepła przy wkładach filtracyjnych

Nie otwierać przed 21.09.2018r. godz. 12.15”

  1. Oferty zostaną otwarte w dniu 21 września 2018r. o godz. 12.15 w siedzibie Firmy Handlowo-Usługowej „GEO-EKO” Tomasz Bil przy ul. Okulickiego 55.
  2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest P. Piotr Nowak tel. 516 059 749
  1. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

 

 

  1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

 

 

 

  1. ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1 – formularz cenowy – specyfikacja asortymentowa

Zał. nr 2 – oferta cenowa

Zał. nr 3 – wzór umowy