Informacja o celu i zasadach przetwarzania przez GEO-EKO Plus danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez GEO-EKO Plus w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest GEO-EKO Plus z siedzibą w Sanoku ul.Okulickiego 55, zwany/a dalej Administratorem.
2. Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
3. Dane Osobowe przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem , a to następujących celach: - nawiązania współpracy; - zawarcia i wykonywania umowy; - rozliczenia umów; - udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie; - marketingu i kontaktu się w sprawie innych informacji i usług GEO-EKO Plus; - obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń. 4. Podstawą przetwarzania Danych przez GEO-EKO Plus jest: - niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą; - realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora; - prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. 5. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.
6. Wszystkie dane osobowe w GEO-EKO Plus są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa tj.:
a) W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
b) Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.
c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.
e) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
f) Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.
g) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
h) Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
7. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na terenie GEO-EKO Plus obejmuje pomieszczenie biurowe serwerowni zlokalizowane w Sanoku przy ul. Okulickiego 55
a )Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.
8. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.
8.1. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, Środki obejmują:
a) Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.
b) Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt 7 powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów.
d) Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.
e) Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.
f) Wykonywanie kopii awaryjnych danych na nośnikach zewnętrznych
g) Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem.
h) Zabezpieczenie dostępu do urządzeń serwerowni przy pomocy haseł dostępu.
i) Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji. 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: a) biura informacji gospodarczej, b) inne podmioty oraz instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, c) Podmioty świadczące na rzecz GEO-EKO Plus usługi w celu wsparcia i ułatwienia prowadzonej działalności gospodarczej, tj. dostawcy usług IT, audytorzy, doradcy, ubezpieczyciele i kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego, biura rachunkowe, przy czym wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO
9.1. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.
10. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
11. W związku z przetwarzaniem przez GEO-EKO Plus Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu: 1) prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO, 2) prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO, 3) prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 RODO, 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 RODO, 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO, 6) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, 12. Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (dotyczy przypadków w których przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit .a RODO) 13. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez GEO-EKO Plus Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 14. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z GEO-EKO Plus, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z GEO-EKO Plus.